Duurzaamheidsagenda

Inleiding

Graag geven we aan onze kinderen een planeet door die schoon en groen en leefbaar is, voor mens en dier. Klimaatbeleid is geen geldverkwistende linkse hobby van naïeve wereldverbeteraars, het is bittere noodzaak om te overleven. Want het klimaat verandert en extremen in het weer komen steeds vaker en heviger voor. Dat betekent dat we moeten overstappen op schonere energiebronnen, energie moeten besparen, moeten investeren in maatregelen tegen extreme hitte, droogte en wateroverlast en zorgvuldig moeten omgaan met onze leefomgeving.

 

Ook de inwoners en het bedrijfsleven in Zoetermeer zijn gebonden aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Of we de doelstellingen gaan halen, hangt in grote mate af van de steden. Meer dan de helft van de CO2-uitstoot komt namelijk uit stedelijk gebied. Dus heeft Zoetermeer als derde stad van Zuid-Holland daarin ook een verantwoordelijkheid. De PvdA gaat ervan uit, dat onze gemeente samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Provincie en het Rijk alles op alles zet om de nu al merkbare gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

De energietransitie

Al eerder heeft het gemeentebestuur afgesproken, dat Zoetermeer in 2040 aardgasvrij zal zijn. Het isoleren van oudere woningen, het bouwen van duurzame energie-opwekkers en het aanpassen van het warmtenet: goedkoop is het allemaal niet en áls de investering zich al terugbetaalt, is dat pas na vele jaren. De energietransitie biedt echter volop kansen voor schone lucht, betere huizen, betaalbare energielasten en meer werkgelegenheid.

Duurzaamheid puur benaderen vanuit een kosten-batenanalyse is dus niet verstandig, want we kunnen niet op onze handen blijven zitten. Wel wil de PvdA koste wat kost voorkomen, dat de energietransitie de ongelijkheid en tweedeling vergroot. Nu zien we dat huishoudens met hoge inkomens hun huis en autobezit met subsidies kunnen verduurzamen, terwijl gezinnen met lage inkomens in hun tochtige woning met hoge energielasten achterblijven. Duurzaamheid en klimaat mogen nooit leiden tot een tweedeling tussen klimaatwinnaars en -verliezers. Je kunt niet groen doen als je rood staat, dus moeten we huiseigenaren die in de financiële problemen zitten en huiseigenaren die verduurzaming eigenlijk niet of nauwelijks kunnen betalen helpen met subsidies of bijvoorbeeld een renteloze lening.

De verduurzaming van onze huizen en gebouwen moet haalbaar en betaalbaar zijn voor alle Zoetermeerders. De PvdA hamert daarom op ontzorging van inwoners en bedrijven, op goede informatievoorziening en een actieve rol van de gemeente als informatieverstrekker, subsidiegever, aanjager en verbinder van alle partijen die daarvoor nodig zijn. We zijn voor een goedgevuld Duurzaamheidsfonds om de energietransitie een flinke boost te geven.

Hiervoor kan een deel van de opbrengst van de Eneco-aandelen gebruikt worden.

De PvdA is optimistisch, maar ook realistisch. Niet alles kan tegelijk en binnen één raadsperiode. Daarom hameren we op een slimme manier van rapportage en verantwoording, zodat we steeds weten wat we al bereikt hebben en waar we de komende jaren een tandje moeten bijzetten. We vertrouwen op een constructieve samenwerking met alle inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, instellingen en andere organisaties in de stad die zich bezighouden met duurzaamheid en groen.

De PvdA streeft naar een duurzaamheidsbeleid dat zich behalve op de energietransitie en een groene leefomgeving ook richt op het afvalbeleid, lucht- en waterkwaliteit, mobiliteit en duurzaam inkopen en aanbesteden. Een integrale benadering dus.

Groen

Zoetermeer staat bekend als “de stad tussen de parken”. Het groene karakter van de stad wordt door onze huidige en toekomstige inwoners zeer gewaardeerd en gekoesterd. De PvdA wil daarom behoedzaam met onze groene omgeving omgaan. De kwaliteit van onze groenvoorzieningen moet tenminste op peil worden gehouden en waar mogelijk versterkt.

Dat botst dikwijls met nieuwbouwplannen die ook broodnodig zijn. De PvdA vraagt daarom bij bouwontwikkelingen altijd extra aandacht voor het behoud van groen, water en biodiversiteit.

Zoetermeer kapt alleen bomen waar nodig en altijd na overleg met inwoners. Groen dat weggehaald wordt, moet elders ruim worden gecompenseerd.

Afvalbeleid en Referendum

Zoetermeer produceert per inwoner veel te veel restafval en daar moeten we samen hoognodig wat aan doen. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van inwoners en gemeente. De gemeenteraad heeft een nieuw Afvalbeleidsplan vastgesteld. Niet iedereen was het daarmee eens, en nu komt er een referendum over. De inwoners mogen aangeven of ze het ermee eens zijn of niet. Dat is in onze democratie een goede zaak.

Wat de PvdA betreft, is het ophalen van huishoudelijk afval een kerntaak van de gemeente en een basisvoorziening voor onze inwoners. Daar betalen we allemaal al via onze gemeentelijke belastingen voor. Een gedragsverandering bewerkstelligt de PvdA het liefst door informeren, verleiden en ontzorgen in plaats van verbieden, straffen en inwoners meer laten betalen.

Wij zijn daarom tegen diftar, het nieuwe systeem waarbij je meer gaat betalen als je meer afval produceert. Het maakt echter nogal uit of je in een flat woont of een eengezinswoning hebt, of veel medisch afval hebt of luiers weg moet gooien. Ook is nog veel onduidelijk over de vaste en variabele tarieven die inwoners gaan betalen. Wij zijn niet overtuigd dat er van Diftar de juiste financiële prikkel en dus de juiste gedragsverandering uitgaat. Dan moet je dat hele afrekensysteem niet willen optuigen.

De grote vraag is: blijven we bij bronscheiding (dus: zoveel mogelijk al thuis ‘bij de bron’ afval scheiden of naar de bakken bij het winkelcentrum brengen) of gaan we aan nascheiding doen (kortweg: gooi ook het plastic maar in de grijze kliko en pas bij de afvalverwerker wordt het gescheiden)? De PvdA is niet tegen bronscheiding, want dat zorgt zeker voor bewustwording en gedragsverandering bij onze inwoners. Maar wel hebben we grote twijfels bij het nú inzetten op nog meer bronscheiding, als zoveel gemeenten overgaan op nascheiding en waarbij – als dat met z’n allen goed doen – het gebruiksgemak en de uiteindelijke milieuwinst groter is. Meer onderzoek daarnaar is nodig.

Bovenstaande vragen komen aan bod bij het referendum tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen. Tot dan toe is het nieuwe beleid van de gemeente op pauze gezet en geldt nog het oude beleid.

Onze keuzes

 • Een wethouder voor duurzaamheid
 • Je energiebron vervangen voor zonnepanelen, windenergie en warmtenetten
 • Zet zonnepanelen op daken van burgers, scholen, gemeente-accommodaties en (logistieke) bedrijven
 • Alle woningen aardgasvrij
 • De verduurzaming van je eigen huis of buurt via energiecoaches
 • Maak afspraken over woningen verduurzamen of vervangen
 • Waar kan: verduurzaam huur- én koopwoningen tegelijkertijd
 • Een burgerberaad voor draagvlak en betrokkenheid bij de energietransitie
 • Steun voor het oprichten van een energie-coöperatie
 • Geen hogere OZB na waardestijging door verduurzaming
 • Maak de stad klimaatadaptief; extra aandacht voor water
 • De openbare ruimte groen, natuurlijk en ecologisch onderhouden
 • Een tegel eruit, een plantje erin
 • De Plas van Poot is een uniek natuurgebied
 • De gemeente sluit zich de aan bij het Schone Lucht Akkoord
 • Er moet een stookalert voor houtstook komen