Duurzaamheidsagenda

Duurzaamheid en GRoen

Het is goed wonen in een groene stad waar duurzaamheid voorop staat. Verduurzaming is iets waar we niet meer onderuit kunnen en waar we als gemeente juist een hoop kunnen bereiken. Daarom zal er de komende vier jaar veel meer aandacht uit gaan naar verduurzaming van de stad.


Onze voorstellen


• Diftar is geen goed idee. Afval is een gezamenlijk probleem die je niet alleen op de Zoetermeerse inwoners mag afwentelen. Er komt een goede nascheiding van afval en de supermarkten worden gestimuleerd om minder verpakkingen te verkopen.
• Legesvrij verbouwen bij een verlaging van het energielabel.
• De gemeente neemt de regie bij het verduurzamen van woningen, niet alleen voor eigenaren maar ook voor huurders. De financiering hiervan komt deels uit de opbrengst van de Eneco-aandelen.
• Voorrang aan groene mobiliteit zoals fiets en elektrisch vervoer. Te denken
valt aan betere fietspaden en voorrang geven aan fietsers bij verkeerslichten in het centrum.
• Geen verdere uitbreiding van commerciële activiteiten in het Buytenpark.
• Het overleg met natuurorganisaties wordt geïntensiveerd om advies in te winnen hoe de groene gebieden in en rondom Zoetermeer groen kunnen blijven.
• De bezuinigingen op het onderhoud van het groen in de stad worden
teruggedraaid. De gemeente voert het beheer van het groen zelf uit om maatwerk en kwaliteit te kunnen bieden. Er komt een goed onderhoudsplan, aan de hand van de bomenkaart, zodat bomenkap kan worden voorkomen.
• Er vindt geen bomenkap van gezonde bomen meer plaats. Voor elke boom die gekapt wordt, wordt een nieuwe boom binnen de gemeente geplaatst, waarbij duidelijk aangegeven wordt waar deze compensatie plaats vindt. Als in een straat meerdere bomen gekapt worden stelt de gemeente een plan op voor herplant in dezelfde straat. Bij herplant is er aandacht voor variatie in bomen.
• Omwonenden worden tijdig betrokken bij en geïnformeerd over gemeentelijke besluitvorming. Hierbij maakt de gemeente zoveel mogelijk gebruik van de digitale mogelijkheden, zodat het papiergebruik in Zoetermeer kan worden verminderd.
• Sloten worden regelmatig uitgebaggerd en ook de oevers worden milieuvriendelijk onderhouden. De gemeente gaat actief controleren of het waterschap deze taak goed uitvoert.
• Volkstuincomplexen zijn een wijkvoorziening en horen in iedere wijk aanwezig te zijn. In wijken zonder volkstuin bekijkt de gemeente of hier behoefte aan is.
• Om zwerfvuil terug te dringen komen er meer afvalbakken op straat. Waar ze er nog niet staan worden in hallen van portiekwoningen afvalbakken voor papier geplaatst. De gemeente ziet actief toe op in gebruik zijnde adoptiebakken.
• Op braakliggende bouwlocaties wordt tijdelijk groen aangelegd.
• Het zelfbrengdepot wordt gratis toegankelijk voor vrijwilligersorganisaties.
• Het behoud van goede drinkwaterkwaliteit blijkt steeds lastiger te realiseren. Zoetermeer speelt een proactieve rol bij het zoeken naar nieuwe drinkwaterbronnen en opslagmogelijkheden voor grote voorraden zoetwater.
• De gemeente gaat in overleg met de corporaties in onze stad over verduurzaming van de eigendommen, zodat ook de energierekening van huurders omlaag kan. De mogelijkheid komt er dat corporaties zonnepanelen op huurwoningen gaan plaatsen door middel van subsidies. Energiearmoede moet voorkomen worden in onze stad en mensen mogen hierdoor niet in de problemen komen.