Duurzaamheidsagenda

Duurzaam

Zó! Zoetermeer vindt het belangrijk dat nieuwe woningen op een duurzame manier worden gebouwd. Dat betekent dat goed wordt gekeken naar de materialen, en naar moderne manieren om energie op te wekken.

Onder duurzaam verstaan we ook dat woningen goed toegankelijk moeten zijn en bezoekbaar voor gehandicapten. Onze droom is dat ook mensen met een rolstoel of scootmobiel naar de verjaardagen van hun familie en vrienden kunnen.

Genoeg groen, genoeg water, genoeg waterberging, in samenspraak met de buurt

Bij de inrichting van de stad moeten we ook goed nadenken over het klimaat. Zoetermeer blijkt de natste gemeente van Nederland te zijn. Daar merken we eigenlijk niet zoveel van, want de stad is goed ingericht om het water te verwerken. Daar moeten we rekening mee blijven houden: niet alleen maar stenen, maar ook genoeg groen, genoeg water en ruimte voor waterberging, en genoeg mogelijk­heden om ervan te genieten.

Groen en water zijn natuurlijk ook van groot belang om de stad leefbaar te houden. Plaatsen om de te ontspannen, verkoeling te zoeken en gewoon omdat het mooi is!

Zó! Zoetermeer vindt dat overlegd moet worden met de buurt over dit soort plannen. Daarnaast is ook overleg nodig over het onderhoud. Het is nu niet altijd duidelijk waarom op de ene plaats (te) veel wordt gemaaid en gesnoeid en op een andere plek juist niet. (Zie ook het volgende hoofdstuk over de leefomgeving.)

Referendum over het afvalbeleid

Gelijktijdig met de verkiezingen wordt het referendum gehouden over het voor­genomen afvalbeleid. Ten tijde van het opstellen van dit verkiezingsprogramma weten we nog niet hoe de vraagstelling bij het referendum precies wordt, en natuurlijk ook niet wat eruit komt. Zó! Zoetermeer heeft in de raad tégen het nieuwe afvalbeleid gestemd.

Nascheiden plastic, blik en drankkarton

In de gemeenten om ons heen stapt de ene na de andere stad over op het naschei­den van plastic, blik en drankkarton. Dat betekent dat de bewoners dat niet meer apart hoeven te houden, maar dat het gewoon in één bak kan, en dat later in een fabriek alles wat bruikbaar is eruit wordt gehaald.

Zó! Zoetermeer wil dat voor Zoetermeer óók. Indien dat nog niet direct mogelijk is, dan zeker op termijn. Nascheiden kan op dit moment alleen voor plastic, blik en drankkartons, maar als het op termijn ook voor andere materialen kan (nu tech­nisch nog niet mogelijk) dan kijken we daar ook serieus naar.

Zó! Zoetermeer is tegen het nog maar een keer in de 4 weken legen van afvalbak­ken. Voor mensen met incontinentieproblemen moet gratis en discreet maatwerk mogelijk zijn.

Let op plastic!

Ieder weldenkend mens heeft intussen door dat we de hoeveelheid plastic moeten terugdringen om ervoor te zorgen dat niet overal in de natuur en in het water steeds meer plastic terecht komt. Minder plastic gebruiken is natuurlijk de beste manier. Veel mensen helpen al mee door plastic tasjes te vermijden en dergelijke.

De gemeente kan op twee manier bijdragen:

  • aanmoedigen dat er minder plastic wordt gebruikt, en daar zelf ook zorgvuldig naar kijken,
  • en opletten of er slimme dingen gedaan kunnen worden met het opgehaalde plastic, zoals het vervaardigen van straatmeubilair of de aanleg van plastic fiets­paden.

Afval, zoveel mogelijk scheiden

Het Rijk heft steeds meer belasting op restafval dat verbrand moet worden. Daar hebben we begrip voor, want het is slecht voor het milieu. Zó! Zoetermeer denkt dat het om te beginnen iets is, wat vooral met landelijk beleid verbeterd moet worden: zorg ervoor dat het niet meer toegestaan is dat spullen in veel te veel ver­pakkingen zitten, etc. De gemeente kan wel zoveel mogelijk de ondernemers in de stad enthousiasmeren om vernieuwende oplossingen te bedenken en te ontwikke­len.

Maar… ook de bewoners moeten helpen! De gemeente moet dat zo makkelijk mogelijk maken: dus milieu-eilanden dicht bij huis, én op plaatsen waar u er mak­kelijk met de auto langs kunt rijden. Het moet mogelijk zijn om met één foto een melding te doen van een milieu-eiland waar alles vol zit, zodat er direct wordt geleegd door de gemeente.

Laten we ervoor zorgen dat in iedere wijk een plek komt waar u kleine huishoude­lijke apparaten, zoals de oude föhn, en dergelijke kunt inleveren.

De regels voor het scheiden van afval moeten heel duidelijk zijn, want op het ogen­blik is het veel te ingewikkeld! Overigens betekent het ook dat iedereen zijn best moet doen, en dat handhavers regelmatig mogen controleren of iedereen doet wat de bedoeling is. Dat kan alleen als ook de communicatie over afval heel goed gere­geld is!

Afval betalen per keer?

Voorlopig wil Zó! Zoetermeer nog niet overstappen op een systeem waarbij mensen per keer moeten betalen voor het afval. Wij willen eerst kijken hoe het gaat met de hoeveelheid restafval als we zijn overgestapt op het nascheiden en allerlei andere maatregelen (communicatie, milieu-eilanden in de buurt, etc.) zijn doorgevoerd. Daarna wil Zó! Zoetermeer bekijken of er iets moet gebeuren op basis van de hoe­veelheid afval dat per huishouden wordt ingeleverd. Uitgangspunt moet dan sowieso zijn: ‘normaal’ gedrag moet niets extra’s kosten. Maar voorlopig is Zó! Zoetermeer geen voorstander van ‘diftar’.

Zwerfafval en meer afvalbakken

Zó! Zoetermeer heeft de leefbare stad als uitgangspunt. Hoewel Zoetermeer een moderne nieuwe stad is, is het niet overal even netjes. Dat komt onder andere doordat de gemeente vanwege de financiële tekorten veel heeft bezuinigd op het onderhoud van de stad. Zodra er weer wat financiële ruimte is moet dat verbete­ren! Zwerfvuil en verloedering zijn vriendjes van elkaar en die willen we alle twee niet in de stad.

Een afvalbak is op zich niet duur. Het regelmatig legen natuurlijk wel, want dat is mensenwerk. Zó! vindt dat er momenteel te weinig afvalbakken zijn in de stad. Wij willen dat er veel meer komen én dat ze regelmatig worden geleegd. We denken dat de gemeente moet overwegen om wat grotere afvalbakken te gebruiken.

Geen zwerfafval rond de milieu-eilanden of bij het legen van de minicontainers

 Als de milieu-eilanden worden geleegd dwarrelt er van alles in de buurt neer. Het­zelfde geldt bij het legen van de minicontainers. Het ‘gemorste’ afval wordt dan niet opgeruimd. Zó! vindt het belangrijk dat er een bezemwagen aan de vrachtauto’s wordt toegevoegd zodat de rommel direct kan worden opgeruimd.

Natuurlijk moet goed gekeken worden of sommige milieu-eilanden niet vaker geleegd moeten worden. Volle ondergrondse containers zorgen voor bergen zwerf­vuil. Dat kan beter!

Zó! Zoetermeer is ook voorstander van containertuintjes bij milieu-eilanden zodat het meer uitnodigt om de boel netjes te houden.

Alle milieu-eilanden moeten natuurlijk zo worden ingericht dat mensen vanuit een rolstoel of scootmobiel zelf hun afval kunnen weggooien!

Onderhoud weer op niveau ‘goed’

Het onderhoudsniveau in de stad moet weer naar niveau ‘goed’. Dat geldt wat ons betreft voor alle gebieden: de winkelcentra, de binnenstad, de woonwijken, de bedrijventerreinen en de recreatiegebieden. Zoals al eerder vermeld: dat kan alleen als de gemeente voldoende budget heeft.

Op plaatsen waar buren het initiatief nemen om zelf met elkaar eens een grote opruimactie te houden, of waar mensen regulier een stukje opruimwerk voor hun rekening nemen moet er ruimhartig ondersteuning vanuit de gemeente worden gegeven en materiaal – zoals bladkorven – beschikbaar worden gesteld.

Hondenpoep en hondenbelasting grote ergernissen

 Zó! Zoetermeer staat iedere maand in een andere wijk om aan de mensen te vragen wat er speelt. In praktisch alle gevallen noemen mensen de poep op straat als een grote ergernis. Een deel van de hondenbezitters ruimt keurig op, maar er zijn nog veel te veel ‘baasjes’ die de poep gewoon laten liggen. Nu kunnen hand­havers alleen wat doen als ze de mensen en hun honden op heterdaad betrappen.

  • Zó! wil dat er veel meer op wordt gelet dat mensen bij het hond-uitlaten zakjes bij zich hebben om de troep op te ruimen. Wie dat niet heeft moet een bekeu­ring krijgen!
  • Zó! wil meer velden uitdrukkelijk met bordjes aanmerken als speelplaatsen waardoor ze verboden worden voor honden.
  • Zó! wil dat er genoeg bakken komen waarin de poepzakjes kunnen worden weg­gegooid.
  • Zó! wil dat de handhavers een flink deel van hun tijd besteden aan het vermin­deren van de overlast door hondenpoep.
  • Zó! wil dat georganiseerd wordt dat mensen makkelijk kunnen aanmelden op welke plaatsen er veel poepoverlast is.

Zó! Zoetermeer vindt ook

  • dat er genoeg hondentoiletten dicht bij huis moeten zijn.
  • én we willen dat de hondenbelasting voor de eerste hond wordt verlaagd tot 25 euro per jaar.

Geluidsoverlast

 Geluidsoverlast is heel vervelend en niet altijd eenvoudig te verhelpen. Zó! Zoeter­meer vindt het niet nodig dat alle festiviteiten gepaard gaan met keiharde muziek. De gemeente moet bevorderen dat muziek niet almaar luider en luider wordt. Het aantal jongeren met gehoorschade neemt toe. Daar moet veel aandacht voor komen!

Schone lucht

Natuurlijk is schone lucht van belang. Voor Zó! zijn de wettelijk normen het uit­gangspunt. Dat betekent dat ook bij nieuwe ontwikkelingen goed gekeken moet worden welke effecten worden verwacht. Milieu Effect Rapportages (MER) moeten zorgvuldig worden opgesteld.

Energiebesparing/Klimaattransitie

Nederland gaat van het aardgas af. Het Rijk heeft bedacht dat het in 2050 geregeld moet zijn. Zoetermeer heeft besloten dat het in 2040 al zover moet zijn. Zó! Zoe­termeer is daar geen voorstander van. Zó! Zoetermeer vindt dat de nadruk moet liggen op het ‘slimme moment’. Dat betekent meestal als de woningen toe zijn aan groot onderhoud.

Zó! Zoetermeer is vóór proefprojecten zoals met een aantal nul-op-de-meter-woningen. Op die manier kan er geleerd worden hoe het wel en niet moet. Nieuwe woningen worden verplicht al duurzaam en zonder gas gebouwd. Maar er zijn nog flink wat problemen op te lossen. Zo kan nog lang niet alle gas worden vervangen door elektra want de bekabeling in Nederland kan dat nog helemaal niet aan.

Op dit moment is het altijd een goed idee, om – als u toch een kleine of grote ver­bouwing doet – zo veel mogelijk te isoleren. Goede isolatie en ventilatie zijn inves­teringen waar niemand spijt van krijgt.

Wel zonnepanelen, Geen windturbines erbij

Windenergie heeft voor- en nadelen. Zó! Zoetermeer vindt dat windturbines niet goed passen in een dichtbebouwde stad. Wij zijn dan ook tegen windturbines in stedelijke gebieden.

Zonnepanelen op daken zijn natuurlijk wel een prima idee, waarbij het goed is dat alle bewoners kunnen investeren en kunnen meedelen in de voordelen. Grote velden vol zonnepanelen kunnen in en rond Zoetermeer niet worden gerealiseerd. We hebben alle ruimte nodig voor recreatie en natuur.

Zó! Zoetermeer vindt dat we wel goed moeten kijken naar de mogelijkheden langs de infrastructuur, zoals langs de A12 en langs het spoor. Daar is wellicht ook nog veel ruimte te vinden voor zonnepanelen, zonder dat het landschap wordt aan­getast. Daarnaast vinden we dat we goed moeten opletten welke technieken er ontwikkeld worden die een minder grote aanslag doen op onze leefruimte. Misschien kunnen we zelfs wel over zonnepanelen rijden. We gaan ervan uit dat er nog vele innovaties aankomen in de komende jaren omdat er nu grootschalig wordt nagedacht over alternatieven voor gas.

Polderama bij de Nieuwe Driemanspolder

 Tussen Den Haag, Leidschendam en Zoetermeer is het nieuwe natuur- en recreatie­gebied ontwikkeld dat vooral van belang is als waterberging. We zien prachtige natuur ontstaan. Zó! Zoetermeer wil graag dat er een mooi bezoekerscentrum – Polderama – bij het gebied komt. Omdat er in de afgelopen periode geen geld voor beschikbaar was hebben wij aan het college gevraagd om in ieder geval het mate­riaal goed te bewaren en te overleggen met het historisch genootschap, de natuur­organisaties van Zoetermeer en de buurgemeenten of zij een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van het Polderama.

Water en groen

Zó! houdt van veel water en veel groen in en om de stad. Dat kan hier en daar nog worden uitgebreid. Daarbij geldt altijd: verstandig bomenbeleid. Dus bomen die passen bij de locatie en als bomen al het licht uit huis of tuin houden dan moeten die worden vervangen voor iets dat beter past.

De overheid moet controleren

Betrouwbaar milieutoezicht op de uitstoot van bedrijven is van essentieel belang. De werkzaamheden op dit gebied zijn ondergebracht bij een samenwerkings­verband van verschillende gemeenten waardoor de expertise verbeterd is. We zullen blijvend moeten controleren of deze Omgevingsdienst Haaglanden zijn werk goed doet.

Dierenwelzijn

Zó! Zoetermeer vindt het normaal dat je fatsoenlijk omgaat met dieren. Alle wette­lijke voorschriften moeten natuurlijk worden nageleefd. Wij volgen daarbij de lan­delijke regelgeving.

Kinderboerderijen, wijktuinen en leren over de flora en fauna

Jong geleerd… we weten het allemaal! Zeker voor kinderen uit de stad is kennis van de natuur niet vanzelfsprekend. Zó! is voor het behoud van de stadsboerderijen en de wijktuinen. Wat ons betreft hoeft dat niet allemaal onder beheer van de ge­meente zelf. Wij moedigen de natuurverenigingen aan om zoveel mogelijk kinderen bij hun werk te betrekken en juichen samenwerking bij de natuureducatie toe. Voor de wijktuinen is het belangrijk dat zij zeker weten dat zij meerjarig hun activiteiten kunnen voortzetten.

Verborgen groepen werklozen

Zó! Zoetermeer maakt zich zorgen over de verborgen werklozen. Dit zijn bijvoor­beeld de wat oudere goedopgeleide mensen die na veel dienstjaren vanwege de crisis uit hun goede baan zijn gezet. Hun WW houdt na verloop van tijd op en wat dan? Als de partner nog wel een (halve) baan heeft, verdwijnt de werkloze hele­maal uit het zicht van de instanties, waardoor de kans op werk nog minder wordt.

Zó! maakt zich ook zorgen over mensen die iedere keer kort aan het werk komen door allerlei tijdelijke banen en in werkgelegenheidsprojecten. Zij gaan de bijstand in en uit. Dat betekent onzekerheid en armoede.

Zó! vindt dat de gemeente moet proberen om deze groepen in kaart te brengen en contact met hen te houden. Meestal is maatwerk nodig om te zorgen dat zij onder­steund worden om weer aan de slag te kunnen komen. Scholing en omscholing zijn daarbij cruciaal.

Armoede bestrijden

In Zoetermeer zijn er veel mensen met financiële zorgen. Mensen die vanwege werkloosheid zijn aangewezen op de bijstand. Mensen die hele kleine baantjes hebben en niet genoeg verdienen om goed rond te komen. Mensen met alleen AOW. Mensen met veel te hoge schulden.

Voldoende werkgelegenheid zal zeker helpen om deze problematiek te verminde­ren. Daar moeten we dus als gemeente hard aan werken.

Daarnaast worden mensen in armoede ondersteund door de ZoetermeerPas die ervoor zorgt dat mensen kunnen blijven meedoen in de gemeente. Met daarbij extra aandacht voor de kinderen. Zó! Zoetermeer vindt het belangrijk dat kinderen via de ZoetermeerPas mee kunnen doen met sport en vooral zwemmen is erg belangrijk, want dat is niet alleen goed voor het bewegen, maar is ook essentieel voor de veiligheid in ons waterrijke land.

Schuldhulpverlening en preventieve schuldhulpverlening

Er zijn veel mensen met hoge schulden. Dit betreft niet alleen mensen die te weinig inkomen hebben, maar ook mensen met een redelijk inkomen die hun uitgaven niet goed op hun inkomsten kunnen afstemmen. Kopen op afbetaling en makkelijk kun­nen lenen is niet voor iedereen verstandig. Lang niet iedereen kan overzien hoe groot het effect van schulden op hun leven is.

De gemeente moet ervoor zorgen dat schuldhulpverlening in voldoende mate voor­handen is: helpen om de schulden te saneren (overzicht krijgen en afbetalen), maar ook met budgetbeheer, om ervoor te zorgen dat mensen leren om met geld om te gaan en hun eigen administratie goed bij te houden.

Zó! Zoetermeer wil dat de gemeente ook stevig inzet om grote schulden te voor­komen. Dat betekent dat contact opgenomen wordt met mensen die blijkbaar hun energierekening of hun huur niet meer kunnen betalen en te maken krijgen met achterstanden. Door snel hulp aan te bieden kan voorkomen worden dat er steeds meer schulden komen en kan ook voorkomen worden dat er nog meer en grotere problemen in het gezin ontstaan.

Voldoende vaardigheden om mee te kunnen doen

Mensen moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Nederlands spreken is daar­voor een belangrijke voorwaarde. Dat geldt niet alleen voor mensen met een bui­tenlandse achtergrond, maar zeker ook voor de mensen die op school de boot een beetje hebben gemist en onvoldoende kunnen lezen en schrijven. De gemeente moet zorgen dat mensen die dat nodig hebben naar taallessen worden toegeleid.

Ook rekenlessen zijn belangrijk. Net zoals er mensen zijn die eigenlijk niet goed genoeg kunnen lezen en schrijven zijn er ook volwassen mensen die onvoldoende kunnen rekenen. Die kunnen niet overzien hoeveel ze bijvoorbeeld moeten sparen om de jaarlijkse rekeningen te betalen.

Daarnaast wordt onze samenleving steeds digitaler. De een gebruikt zijn telefoon om er spelenderwijs allerhande belangrijke zaken mee te doen, de ander vindt er gewoon mee bellen al een puzzel. Zoeken op websites, digitale formulieren invullen en opletten dat je niet het slachtoffer wordt van allerlei digitale criminaliteit is best lastig. Zó! vindt het een goed idee dat de bibliotheken een rol spelen bij het helpen van mensen die moeite hebben met zaken zoals telefoon, tablet en laptop. Die service van de bibliotheek moet in alle wijken beschikbaar komen.

Jongeren aan het werk, met of zonder handicap

Jeugdwerkloosheid is geen goede basis om te beginnen aan je loopbaan. Wie onvol­doende opgeleid is: eerst terug naar school. Indien nodig met begeleiding. Jonge­ren met een handicap krijgen extra hulp en ondersteuning om werk te vinden, en zolang ze nog leren wordt goed gekeken wat er nodig is, zoals bijvoorbeeld de indi­viduele studietoeslag.

Goed geventileerde scholen

De coronacrisis heeft ons nog eens extra geleerd dat ventilatie in de scholen heel erg belangrijk is. Dat is zeker in de wat oudere schoolgebouwen nog niet overal op­timaal. De ventilatie is een zaak van de schoolbesturen, maar Zó! Zoetermeer ziet ook een rol voor de gemeente: controleren of er voldoende aan gewerkt wordt om de ventilatie te verbeteren.

Alcohol, drugs, lachgas

De hersenen van kinderen en jonge mensen (tot ca. 23 jaar) ondervinden schade van alcohol. Zeker als er veel te veel wordt gedronken. Dat excessen als coma-zui­pen bestreden moeten worden behoeft geen betoog. Bij heel veel ellende zoals ver­keersongelukken, vandalisme en uit de hand gelopen ruzies is alcohol in het spel. De gemeente heeft een belangrijke rol in het handhavingsbeleid. Zó! vindt dat Zoe­termeer dat stevig moet regelen. Daarbij horen alcoholvrije scholen en sportvereni­gingen met een verantwoord alcoholbeleid.

Wat voor alcohol geldt, geldt ook voor drugs en vooral ook voor lachgas. Het is alle­maal ongezond voor jonge mensen. Het gebruik van lachgas is sinds kort op straat verboden, en wat Zó! betreft blijft dat verboden.

Vrije tijd

U wilt ook wel eens wat anders doen dan werken, eten en slapen. Daarom moet er in Zoetermeer volop gelegenheid zijn om uw vrije tijd prettig door te brengen. U wilt er misschien alleen op uit om te genieten van de natuur, of juist samen met anderen sporten of een toneelstuk opvoeren. Zó! Zoetermeer vindt dat u dat gro­tendeels zelf kunt organiseren, bijvoorbeeld in uw vereniging. De gemeente heeft ook een rol, want mensen die genoeg bewegen zijn gezonder en wie lid is van een leuke vereniging bouwt een netwerk op waardoor eenzaamheid op afstand wordt gehouden. De gemeente kan zorgen voor accommodaties, voor ondersteuning van verenigingen en voor subsidies voor bijzondere groepen.

Accommodaties

De gemeente zorgt voor allerlei accommodaties zodat sportclubs zalen kunnen huren, er gezwommen kan worden, de bridgeclub een zaaltje kan huren en noem maar op. Gelukkig heeft Zoetermeer een heleboel prima accommodaties. Daar is recentelijk Gymworld aan toegevoegd. In de komende periode wordt ook het nieuwe zwembad in het Van Tuyllpark geopend.

Al die accommodaties moeten door goede samenwerking tussen de gebruikers en de gemeente goed onderhouden worden en schoon blijven. Zó! Zoetermeer vindt dat we daarbij steeds de balans moeten zoeken tussen een uitstekende kwaliteit en betaalbare huur.

De stad groeit. Er komen woningen bij, dus de gemeente moet ook zorgen dat er voldoende ruimten bijkomen die mensen kunnen huren om met elkaar de vrije tijd in te vullen, of dat nu gaat om sporten, zingen in een koor, of een potje kaarten.

Belangrijk aandachtspunt voor Zó! Zoetermeer is dat er óók genoeg ruimte blijft om buiten te sporten. Wij vonden het geen goed idee dat aan de Martin Luther Kinglaan de bestemming sport is gewijzigd in wonen. We moeten met elkaar goed opletten dat we genoeg buitensportruimte behouden.

Accommodaties voor amateurgezelschappen

Toen het Kwadranttheater gesloten moest worden zijn de amateurgezelschappen voornamelijk in het CKC ondergebracht. Zó! Zoetermeer wil dat met de groei van de stad ook goed wordt gekeken naar extra ruimte voor groepen die muziek willen maken, toneelspelen of een musical willen instuderen.

Veiligheid en geen grensoverschrijdend gedrag

Uitgangspunt van alle vrije tijd is dat iedereen zich veilig voelt. Hierbij heeft de ge­meente een rol: voorlichting geven aan alle verenigingen! Daarbij gaat het om het aanspreken van ouders die zich langs de lijn onsportief gedragen, om het verzorgen van kleedkamerbeleid waarbij duidelijk is wie er wanneer wel en niet hoort te zijn, etc.

Verenigingen – zeker de clubs die zich bezighouden met jeugd – moeten zorgen dat er niet gediscrimineerd wordt en zeker niet gepest! De gemeente kan helpen met voorlichting en cursussen.

De gemeente moet ook helpen bij het creëren van een veilige omgeving van de accommodatie. Brandt er voldoende licht buiten? Zijn de struiken laag genoeg zodat er goed uitzicht is op de fietsenstalling? Staan er geen papiercontainers die in brand gestoken kunnen worden? Kortom, iedereen moet veilig kunnen sporten, in het koor zingen, etc.

Sport voor kinderen financieel bereikbaar

 Mensen die kiezen om zelf te bewegen door bijvoorbeeld iedere dag een stuk stevig te wandelen kunnen dat vrijwel kosteloos doen. Maar voor met name de jeugd is het ook van belang dat ze kennis maken met sport in verenigingsverband, want niet alleen beweeg je dan, je leert ook van alles op het gebied van samenwerken, respect hebben voor elkaar, je aan spelregels houden, etc.

Sporten bij een vereniging kost geld. Zó! Zoetermeer vindt dat voor kinderen uit arme gezinnen sporten haalbaar gemaakt moet worden door de ZoetermeerPas.

Investeringsimpuls behouden

 De investeringsimpuls voor verenigingen, bestaande uit een eenmalige subsidie-bijdrage en de mogelijkheid dat de gemeente garant staat voor een lening bij de bank heeft er in de afgelopen jaren aan bijgedragen dat verenigingen hun eigen accommodaties konden opknappen. Zó! Zoetermeer wil dat de investeringsimpuls voor de verenigingen blijft bestaan en wordt gemoderniseerd.

Zwemmen is hier van levensbelang

Het aantal verdrinkingsgevallen onder vluchtelingen neemt toe. Zó! Zoetermeer vindt dat bij de inburgering tijd moet worden besteed aan voorlichting over de gevaren van ons waterrijke land. Nieuwkomers – kinderen én ouderen moeten worden aangemoedigd om naar zwemles te gaan.

Blauwalg

 De blauwalg verpest te vaak het zwemwater. De gemeente moet de inspanningen om de blauwalg te bestrijden stevig voortzetten. In de Nieuwe Driemanspolder is het nieuwe recreatiegebied ingericht, dat tevens is bedoeld als mogelijkheid voor waterberging bij zware regenval. Naar verwachting zal de doorstroming die ont­staat in het nieuwe recreatiegebied helpen om een betere doorstroming van de Noord Aa te realiseren, waardoor er minder blauwalg wordt verwacht. Als dat on­voldoende werkt moet de gemeente in samenwerking met het Waterschap blijven zoeken naar alternatieve oplossingen.

Bibliotheken behouden en uitbouwen

 Zó! Zoetermeer vindt bibliotheken heel belangrijk. In de afgelopen periode is er steeds sprake geweest van het sluiten van de wijkbibliotheken in Oosterheem en Rokkeveen, vanwege de financiële tekorten. Zó! heeft actiegevoerd tegen die slui­ting. Op het moment van schrijven van dit verkiezingsprogramma kunnen de biblio­theken nog openblijven en wordt gekeken of ze omgevormd kunnen worden tot Huis van de Wijk (een moderne combinatie van wijkpost en buurthuis). Zó! Zoeter­meer vindt bibliotheken uiterst belangrijk: goed voor de jeugd om veel te kunnen lezen, goed voor ouderen die goedkoop toegang hebben tot boeken en gebruik kun­nen maken van alles wat de bibliotheek te bieden heeft. Zó! Zoetermeer vindt een combinatie met een Huis van de Wijk bespreekbaar, vooral voor de wijken waar nu geen bibliotheek is!

Vrijwilligerswerk

 Zoetermeer draait op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou de hele stad piepend tot stilstand komen. Vrijwilligers besturen de Ouderenbus, scheidsrechteren bij het hockey, besturen de verenigingen, zetten de kruispunten af bij de avondvier­daagse, helpen vluchtelingen met de taal, zorgen voor ondersteuning voor mensen die moeite hebben met hun administratie en we kunnen zo nog pagina’s doorgaan.

Zó! vindt dat de gemeente het vrijwilligerswerk moet ondersteunen.

In ieder geval bedankt Zó! alle vrijwilligers die zich – vaak jaar in jaar uit – inzetten voor onze inwoners, onze verenigingen en onze stad!

Ook gehandicapten doen mee met sport en cultuur

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten blijft de komende jaren nog een belangrijk aandachtspunt. Zó! Zoetermeer vecht er al jaren voor, maar het is een taaie strijd. Aan de ene kant wordt een knelpunt opgelost, maar vaak zien we dan weer nieuwe ontwikkeling waarbij wéér niet aan de gehandicapten is gedacht. Wij blijven er op letten!

In Zoetermeer is afgesproken dat ook voor mensen met een handicap of met een chronische ziekte, sporten mogelijk moet zijn. Voor jeugd met een verstandelijke beperking is het een en ander georganiseerd, maar voor het overige heeft dit afge­sproken beleid nog niet echt goed vorm gekregen. Dat moet wél gebeuren. Zó! wil dat de gemeente gaat overleggen met de gehandicapten en chronisch zieken zelf om te zien wat er voor hen aan accommodatie, en begeleiding nodig is.

Toegankelijkheid moet – nog steeds – véél beter

Zó! Zoetermeer is tegen uitsluiting van mensen. Een belangrijk punt, waar nog steeds te weinig rekening mee gehouden wordt, is de toegankelijkheid voor gehan­dicapten. Hoewel we als Zó! Zoetermeer er al jaren op wijzen en we intussen ook een Toegankelijkheidsraad hebben, gaat het maar mondjesmaat beter.

Nederland heeft als een van de laatste landen het VN-verdrag over gehandicapten geratificeerd, maar er is nog steeds nauwelijks wetgeving doorgevoerd.

In de gemeenteraad zegt bijna iedereen dat toegankelijkheid en bruikbaarheid van de stad voor gehandicapten goed moet zijn, maar het wordt bijna altijd doorge­schoven naar de ‘uitvoering’, het mag geen geld kosten en de projectontwikkelaars krijgen volop gelegenheid om zich achter het bouwbesluit te verschuilen.

Het is heel erg belangrijk dat het ook ‘tussen de oren’ komt van de architecten in Nederland en dat we toegankelijkheid niet alleen beperken tot openbare gebouwen, en gebouwen waarin gehandicapten wonen. Om gehandicapten echt te laten mee­doen – en ervoor te zorgen dat ze een netwerk kunnen opbouwen – moeten veel meer woningen bezoekbaar zijn, en moeten winkels en horeca ook gaan zorgen voor toegankelijkheid. Er moeten veel meer openbare toiletten komen, óók geschikt voor gehandicapten. Genoeg openbare toiletten zijn ook van belang voor mensen met veel minder zichtbare aandoeningen, die wel snel een toilet moeten kunnen bereiken.

We zijn nog ver van het moment dat toegankelijkheid ‘gewoon’ is. Zó! Zoetermeer blijft ervoor knokken.