Duurzaamheidsagenda

Samen tegen de Klimaatcrisis

De klimaatcrisis is de grootste uitdaging van onze tijd. Wij gaan er alles aan doen om de stad te verduurzamen, zodat er ook voor onze (klein)kinderen nog een fijn en leefbaar Zoetermeer is over 30 jaar. Dit doen we met daadkracht, creativiteit en samenwerking. Uiteraard ook op een eerlijke manier, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daar is politieke lef en ambitie voor nodig. Waar andere partijen de klimaatcrisis als een bijzaak zien, wil GroenLinks dat Zoetermeer klimaatkoploper wordt.

De afgelopen jaren met GroenLinks in de coalitie zijn er flinke stappen gezet. Echter, er is meer nodig om de ambitie te halen om in 2040 alle woningen van het aardgas af te hebben gehaald. Bij het opwekken van elektriciteit staat de stad ook voor een grote opgave. Ruimte voor grootschalige opwekking is schaars en dus moeten we alle mogelijke manieren gebruiken om elektriciteit op te wekken. Maximale inzet op zonne-energie en innovaties snel toepassen zijn daarbij een eerste voorwaarde.

Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk dat de gemeente regie pakt. Veel inwoners willen namelijk graag aan de slag, maar lopen vast. De gemeente faciliteert daarom optimaal in regelgeving, ondersteunen van energie coöperaties en door financiële mogelijkheden voor mensen die het niet kunnen dragen. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen in een comfortabel, betaalbaar en bovenal duurzaam huis kan wonen.

Naast de energietransitie gaan we ook voor gezondheid en dus gaan we voor schone lucht in de stad. Dat bereiken we door een combinatie van uitstoot beperkende maatregelen, voorlichting en slimme inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Tot slot pakken we het afvalprobleem in de stad aan. We bouwen voort op de aanpak van zwerfafval die is ingezet en verminderen de restafvalberg. Zodat we komen tot een circulaire economie waarin afval een grondstof wordt.

GroenLinks ziet klimaat en duurzaamheid niet als losse uitdaging, maar verbindt dit aan andere opgaven in de stad. De kansen die de energietransitie biedt grijpt GroenLinks daarom met beide handen aan. We leiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op voor nieuwe ‘groene banen’. We vragen inwoners hoe we de leefbaarheid van hun wijk kunnen verbeteren en gebruiken de energietransitie als een kwaliteitsimpuls voor bestaande wijken. En we versterken de lokale democratie door inwoners actief te betrekken bij de uitvoering van de transitie.

Een eerlijke transitie met alle Zoetermeerders

1. Gemeentelijk vastgoed

Er wordt steeds meer gemeentelijk vastgoed verduurzaamd, maar de ambitie moet omhoog. GroenLinks wil dat alle gemeentelijke panden in 2030 klimaatneutraal zijn. Daarmee laten we aan de stad zien dat we klimaatverandering serieus nemen.

2. Energiearmoede

We moeten energiearmoede tegengaan. Dit doen we door met woningcorporaties af te spreken dat hun woningen in 2030 allemaal minimaal energielabel A zijn. Daarnaast maken we van inwoners met een kleine beurs koplopers in energiebesparing. Van energiecoaches krijgen zij gratis advies en hulpmiddelen (tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie etc.).

3. Energiecoöperaties

We rollen de rode loper uit voor lokale energiecoöperaties en warmteschappen, waar mogelijk gecombineerd met woningcorporaties of VvE’s. Iedere Zoetermeerder krijgt de kans om lid te worden van een energiecoöperatie, voor mensen met een laag inkomen wordt dit (mede) gefinancierd door de gemeente.

 4. Zonne-energie

In Zoetermeer zetten we volop in op zonne-energie door al ons geschikte dakoppervlak te gebruiken en enkele zonneweides te creëren. We zorgen dat dit ‘energietuinen’ worden waar zonneweides gecombineerd met rijke natuur bijdragen aan een toename van biodiversiteit. Deze zonneweides realiseren we op plekken die op dit moment weinig (natuur) waarde hebben.

5. Innovatie

In Zoetermeer moeten we creatief zijn in energieopwekking. We experimenteren daarom met innovatieve manieren om (zonne-)energie op te wekken. Daarnaast realiseren we mogelijkheden die er nu al zijn, zoals zonnepanelen op carports, gevels, bushokjes, hekwerken, geluidswanden en lantarenpalen.

6. Isolatie

Woningen worden in overleg met huurders, huiseigenaren, ondernemers en andere belanghebbenden per wijk zo snel mogelijk verduurzaamd, zodat we de CO2-uitstoot en de energielasten omlaag brengen. We maken slimme keuzes door woningen met een laag energielabel eerst te verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatie. De grootste winst halen we bij panden met energielabel D t/m F. Daarom stellen we ons tot doel dat alle woningen in de stad in 2030 minimaal label D zijn.

7. Toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk

De vraag naar elektriciteit zal alleen maar groeien, denk aan de toename van elektrische auto’s. Daarom stimuleren wij (innovatieve) mogelijkheden om lokaal elektriciteit op te slaan. Om de vraag naar elektriciteit beheersbaar te houden trekken wij in Zoetermeer geen bedrijven aan die veel elektriciteit verbruiken, zoals datacenters of industrie.

8. Warmtenet

De warmterotonde door Zuid-Holland vanaf de Rotterdamse havens gaat waarschijnlijk een grote rol krijgen in het toekomstige Zoetermeerse warmtenetwerk. De inzet van GroenLinks is om deze te gebruiken voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. We maken bindende afspraken met alle bedrijven die warmte leveren om hun aandeel duurzaam opgewekte warmte jaarlijks te verhogen tegen een redelijke vergoeding. Tevens sluiten we alleen contracten voor warmtelevering als daarbij lokale initiatieven mogelijk en aantrekkelijk blijven.

9. Duurzame bedrijven

We zorgen dat bedrijven meedoen in de energietransitie. We zijn streng als het gaat om naleving van de Wet Milieubeheer. Tevens verplichten we, waar mogelijk, dat daken van bedrijfspanden vol met zonnepanelen worden gelegd voor het opwekken van stroom. Tot slot helpen we kleine en middelgrote bedrijven (MKB) actief om besparende maatregelen door te voeren.

10. Klimaatnetwerk

We bouwen aan een klimaatnetwerk voor meer draagvlak en daadkracht en om samen te werken aan een klimaatbestendige stad. Dit doen we samen met partners in de stad. Eén van de zaken die we daarin willen toevoegen, zijn burgerraden waarin we alle inwoners uit wijken betrekken bij de energietransitie. In ‘wijkgesprekken’ kunnen inwoners aangeven hoe we hun buurt kunnen verbeteren. Zo pakken we de klimaatcrisis gezamenlijk aan.

11. Regionale Energie Strategie (RES) als leidraad

De belangrijkste conclusie uit de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) is dat wij in onze regio (Rotterdam – Den Haag) in de toekomst 2030 – 2050 een enorm tekort aan elektriciteit ontstaat. Daar tegenover staat dat wij een overschot aan warmte binnen deze regio hebben. Het is dus belangrijk om daar waar mogelijk warmte in te zetten, zoals voor het verwarmen van woningen en gebouwen, om de vraag naar elektriciteit zoveel mogelijk te beperken. Voor het transporteren van warmte in onze regio is een warmtenet nodig, maar ook de koppeling met (kleinschalige) lokale warmtebronnen is een belangrijk en ondersteunen wij van harte.

12. Schone Lucht akkoord

Zoetermeer gaat het schone lucht akkoord tekenen. Daarmee onderschrijven we de ambitie om een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016 te halen. GroenLinks ziet dit als een eerste stap dat we de luchtkwaliteit in de stad echt serieus gaan nemen.

13. WHO-normen

De luchtkwaliteit voldoet in Zoetermeer niet aan de normen van de WHO (World Health Organisation), dat zijn de meest strenge gezondheidsnormen die er bestaan voor luchtkwaliteit. Wat GroenLinks betreft wordt het voldoen aan de WHO-normen een expliciet doel in beleid. Daarvoor is het belangrijk dat we de luchtkwaliteit ook gaan meten.

14. A-12

De snelweg door Zoetermeer is een van de grootste vervuilers voor de stad. GroenLinks wil dat de A- 12 (gedeeltelijk) wordt overkapt. De ontwikkeling van het Entreegebied en het Stationsgebied gebruiken we om de vervuiling van de A-12 terug te dringen. Ook voor de Afrikaweg onderzoeken we de mogelijkheden.

15. Inrichting openbare groen

We richten het openbare groen zo in, dat het groen en de bomen ons maximaal beschermen tegen belangrijke bronnen van luchtvervuiling. Tevens zal dit leiden tot minder hoge temperaturen in de stad, door de schaduwwerking.

16. Houtstook

De grootste veroorzakers van fijnstof, naast het verkeer, zijn open haarden en houtkachels. Hier valt veel gezondheidswinst te behalen. We maken inwoners bewust van het gevaar van fijnstof uit openhaarden en houtkachels en verlenen een subsidie op luchtfilters. Om te voorkomen dat fijnstof van bestaande haarden teveel lokaal neerslaat wordt een dak controle uitgevoerd om te bepalen of de rookafvoer voldoende hoog op het dak is geplaatst.

17. Aanpak oude tweewielers

Oude tweetakt-brommers en scooters zorgen voor erg veel luchtverontreiniging. Daarom komen we met een slooppremie voor vervuilende brommers en scooters. Eigenaren kunnen daarmee overstappen naar een duurzaam alternatief zoals een elektrische scooter of fiets.

18. Zoetermeer vuurwerkvrij

Vuurwerk zorgt voor een hoge concentratie vervuiling. Ook hebben veel inwoners en dieren last van vuurwerk. De gemeente organiseert met Oud & Nieuw daarom zelf spektakelshows in de stad en de wijk(en). Daar staat tegenover dat zelf vuurwerk afsteken niet meer is toegestaan.

19. Circulaire economie

We bouwen aan een economie die gebouwd is op repareren en recyclen. De afvalstromen proberen we zoveel mogelijk te verminderen. Wat overblijft, wordt ingezet als grondstof voor bedrijven die hier nieuwe producten van kunnen maken.

 20. Restafval

Ongeacht de uitkomst van het afvalreferendum wil GroenLinks de hoeveelheid restafval flink terugdringen. Op dit moment produceren we 230 kg restafval per persoon. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar zorgt ook voor hoge kosten. Daarom wil GroenLinks dat we in 2025 op maximaal 130 kg restafval per huishouden zitten. Om dit te realiseren nemen we stimulerende maatregelen voor afval scheiden en zetten we in op een grote bewustwordingscampagne.

21. Zwerfafval

Zwerfafval is lelijk, vervuilend en schadelijk voor dieren. De afgelopen jaren heeft GroenLinks in het college met verschillende campagnes het zwerfafval teruggedrongen en doen we zelf regelmatig opschoon acties in de stad. De komen jaren willen we de aanpak van zwerfafval bestendigen en uitbreiden.

22. Plastic

We moeten zoveel mogelijk af van wegwerpplastic. In Europa zijn daarover de eerste afspraken gemaakt, maar lokaal kunnen we daarin ook stappen zetten. We kijken kritisch naar wat de gemeente zelf gebruikt en het beleid dat we voeren en reduceren de komende jaren het gebruik van wegwerp plastic tot een minimum.

23. Circulair bouwen

Circulariteit wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties van nieuwbouw.

24. Afval bedrijfsleven

Met kantoren-, winkel- en dienstensector in Zoetermeer maken we afspraken om de hoeveelheid afval in samenwerking met de gemeente te verminderen.

GROEN ZOETERMEER VOOR MENS EN DIER

Onze vele parken en kabbelend water maken Zoetermeer uniek en geven de stad karakter. Langs het Noord-AA of door het Westerpark kunnen we lekker wandelen, fietsen, genieten en ontspannen. De coronacrisis heeft het belang van natuur dicht bij huis verduidelijkt. Door de klimaatcrisis is dat ook keihard nodig. GroenLinks kiest voor een radicale vergroening van Zoetermeer voor mensen, planten en dieren, zowel in de parken als in de wijken en de stad.

De afgelopen jaren hebben we stad al flink vergroend. Denk aan de Nieuwe Driemanspolder, de Meerpolder, maar ook de aanleg van bijenlinten. Daarnaast zijn er veel initiatieven die worden uitgevoerd om de stad verder te vergroenen, zoals de Markt en de aanleg van Tiny Forest. Voldoende groen en natuur is een voorwaarde voor een stad met gelukkige inwoners. Daarom is het tijd om door te pakken en in te zetten op radicale vergroening van de woonwijken.

Dat vraagt om een radicale herverdeling van onze ruimte. Klimaat, groen en een gezonde leefomgeving zijn het startpunt bij iedere ruimtelijke ontwikkeling. Dat doen we niet alleen voor de mens, maar ook voor de Zoetermeerse dieren en insecten. Of ze nu in het wild leven, of bij mensen thuis. Zo voorkomen we dat dieren onnodig lijden of met uitsterven bedreigd worden.

Ook de klimaatcrisis vraagt om vergroening van de stad. Zoetermeer is de natste stad van Nederland en in de zomer van 2020 hebben woningen en bedrijven onder water gestaan. Maar ook de hitte en droogte zal de komende jaren heftiger worden. Daarom zorgen we dat steen plaats maakt voor groen en dat we onze parken om de stad verbinden. Zo zorgen we voor een fijne stad die leefbaar blijft voor mens en dier.

Tot slot is samenwerking cruciaal voor meer groen. Veel inwoners willen in buurtprojecten samenwerken aan een groene straat of wijk. Zij hebben de steun van GroenLinks. We denken ook buiten onze grenzen, want de natuur houdt niet op bij de gemeentegrenzen, daarom werken we samen met onze buurgemeenten om de groene regionale zones blijvend te verbinden.

Groen en klimaatbestendig Zoetermeer

1. Groene wijken

Iedere inwoner moet binnen vijf minuten lopen een groene ruimte ter beschikking hebben en binnen 5 minuten fietsen een volwaardig park om te kunnen ontspannen en te bewegen. Alle groen arme wijken pakken we als eerste aan. Vanzelfsprekend worden inwoners erbij betrokken.

2. Bomen

Zoetermeer heeft nu 42.000 bomen. We willen dit aantal flink laten groeien. Daarvoor krijgt ieder kind op de basisschool zijn of haar eigen boom en voor iedereen die naar Zoetermeer verhuist planten we ook een nieuwe boom. Ook willen we dat er voldoende variatie in het soort bomen zit.

3. Minder verharding

De stad moeten we klimaatadaptief inrichten om klaar te zijn voor de toekomst. Dat betekent dat er minder ruimte moet komen voor steen en meer voor groen. In omgevingsvergunningen worden harde eisen gesteld om verharding en dus wateroverlast terug te dringen. Inwoners verleiden we om hun tuin te vergroenen.

4. Verkoeling

Tegen de hittestress komt er, naast een groei van het aantal bomen, meer water in de stad. We bouwen fonteinen of waterspeelplekken. In de zomer kunnen Zoetermeerders hier verkoeling zoeken.

 5. Groene schoolpleinen

We ontharden samen met scholen die dat willen de schoolpleinen en maken daar natuurlijke speelplaatsen van met ruimte voor natuureducatie.

6. Duurzaam voedsel

Het eerste voedselbos is reeds gestart en de komende jaren bouwen we dit verder uit. Daarnaast starten we samen met partners in de stad projecten met verticale biologische landbouw. Daarmee zorgen we dat mensen in aanraking komen met het groen en kunnen mensen met een kleine beurs hun eigen voedsel verbouwen. In de Meerpolder verleiden we meer boeren over te stappen op biologische landbouw.

7. Groen behouden we samen

Door de groei van de stad en de klimaatverandering zal iedereen moeten werken aan het leefbaar en betaalbaar houden van de stad. Bijvoorbeeld, door het tegelvrij maken van de tuinen in de stad of het realiseren van groene daken of gevels. De gemeente ondersteunt en stimuleert maatregelen die op particuliere grond genomen worden.

8. Groenfonds

Groen is niet alleen een verantwoordelijkheid van gemeente, maar ook van projectontwikkelaars en bedrijven. Bij nieuwbouw wordt er daarom geïnvesteerd in méér groen en verbetering van de biodiversiteit. Daarom starten we een groenfonds waar gemeente, projectontwikkelaars en bedrijven geld in storten.

Uitbreiden van onze natuur

9. Ecologisch beheer

Vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn van groot belang voor onze leefomgeving. We houden daarom rekening met biodiversiteit bij het beheer van openbaar groen. Onze parken, bermen en andere groene plekken worden daarom verzorgd en aangelegd volgens de principes van ecologisch beheer.

10. Groenblauwe verbindingen

Al onze parken verbinden we met water en groene ecologisch stroken. Zo zorgen we ervoor dat er een groenblauw netwerk door de stad ontstaat.

11. Groei natuuroppervlakte

In de ring van parken rond Zoetermeer, gaan we de natuurwaarden versterken en verbeteren. We laten het oppervlak van natuurgebied groeien en beschermen die gebieden goed.

12. Natuur beter beschermen

Verlies aan biodiversiteit wordt een geldige reden om een plan niet door te laten gaan. We maken een rode lijst van kwetsbare soorten die in Zoetermeer voorkomen, deze soorten worden extra beschermd. Bij het isoleren van woningen, zorgen we voor duurzame oplossingen voor de verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen, die in de woningen leven.

13. Blauwalg aanpakken

We gaan met het Hoogheemraadschap in gesprek om het water van de Zoetermeerse Plas zo snel mogelijk te ontkoppelen van het met meststoffen vervuilde polderwater. Alleen zo kan de overlast door blauwalgen in de Zoetermeerse Plas verdwijnen.

 14. Metropoolpark ontwikkelen

Op de lange termijn transformeren we de parken en landbouwgebieden rond Zoetermeer naar een duurzaam grootschalig metropoolpark, rijk aan biodiversiteit en aantrekkelijk om te ontdekken. Een natuur- en recreatiegebied van (internationale) betekenis dat als economische motor zal dienen voor de stad Zoetermeer, dat daarin functioneert als het stedelijk cultureel centrum van het Metropoolpark.

Van mensgericht naar dierenwelzijn

15. Diervriendelijke omgeving

Onze omgeving is van mens én dier. Zoetermeer neemt gerichte maatregelen om de natuurlijke leefomgeving van dieren dag en nacht te beschermen. Bijvoorbeeld door slimme keuzes te maken bij het plaatsen van straatverlichting of door rustgebieden te maken voor dieren.

16. Dierenopvang

Een dier in nood moet altijd geholpen worden. De gemeente zorgt daarom voor diervriendelijke opvangplekken en stelt hier middelen voor beschikbaar.

17. Dierenambulance

De gemeente bevordert de samenwerking tussen de Dierenambulance, dierenopvangcentra en hulpdiensten als de (dieren)politie en brandweer. Dierenambulances krijgen net als andere hulpdiensten bevoegdheden om snel ter plaatse te kunnen zijn voor noodhulp aan dieren.

18. Diervriendelijke kinderboerderijen

Kinderboerderijen leveren op een laagdrempelige manier ontmoeting tussen onze inwoners en dieren. Daarbij is het wel belangrijk dat de leefomstandigheden goed zijn. Alle Zoetermeerse kinderboerderijen moeten daarom het Keurmerk Diervriendelijke kinderboerderij krijgen.

19. Huisdieren

GroenLinks wil vermissingen van huisdieren en zwerfdieren zoveel als mogelijk voorkomen. We zorgen voor een Huisdier Informatie Punt. Hier kun je terecht met je vragen over verzorging, kosten en opvoeding van huisdieren. Om identificatie van (zwerf)dieren te vergemakkelijken stimuleert de gemeente het chippen van katten en honden. Inwoners met een krappe beurs kunnen een tegemoetkoming bij (noodzakelijke) dierenartskosten krijgen.

20. Stop op diervermaak

GroenLinks is tegen het gebruik van dieren als vermaak zoals in circussen, op dierenbeurzen en bij dierententoonstellingen. Ook bij evenementen worden dieren niet gebruikt ter vermaak.

21. Diervriendelijk eten

Menu’s bij de gemeentelijke organisatie zijn standaard plantaardig. Mensen die toch vlees, vis en zuivel willen eten, geven hun dieetwens door. Zo behouden we de keuzevrijheid, maar draaien we de sociale norm om. We stimuleren bedrijven om dit voorbeeld te volgen.

22. Bontvrij Zoetermeer

Zoetermeer wordt een bontvrije gemeente. We roepen winkels op om geen kleding en accessoires van en met bont van pelsdieren meer te verkopen. Subsidieaanvragen worden getoetst op het gebruik en/of verkoop van bont. Bont wordt opgenomen als weigeringsgrond.

DUURZAME MOBILITEIT VOOR EEN GEZONDE STAD

Zoetermeer heeft een unieke ligging in de regio tussen de 4 grote steden. Dit biedt kansen om de stad op een duurzame manier te ontsluiten. De realiteit is echter dat de stad teveel op auto’s is ingericht. Dit zorgt voor vervuiling en een grote druk op de ruimte. GroenLinks wil dat we meer investeren in wandelen, fietsen en het OV. Daarmee zorgen we voor een gezondere en veiligere stad.

Wanneer we wonen en werken op fietsafstand óf dicht bij bus- en treinstations, laten we de auto makkelijker staan. Daarom zet GroenLinks vol in op de beste fietspaden en in betere bus- en treinverbindingen en zetten we ons maximaal in voor de uitbreiding van ons lightrailnetwerk. Allemaal verbonden met meer OV-knooppunten, waar je makkelijk overstapt van het ene vervoermiddel op het andere. Dat maakt je reis comfortabeler en je omgeving gezonder en veiliger.

Om inwoners nog meer te verleiden zetten we ook in op deelvervoer. Dit zorgt ervoor dat inwoners en bezoekers meer flexibiliteit hebben in hun reisgedrag. Tot slot willen we de auto’s die rijden zo snel mogelijk schoon hebben, dus elektrisch of op waterstof. Als gemeente zorgen we dat we die overgang optimaal faciliteren.

Met minder auto’s komt er meer ruimte voor groen, woningen en ruimte voor spelende kinderen. We zetten de mens, natuur en gezondheid centraal. Kiezen voor een gezonde stad, is ook kiezen voor voetgangers, fietsers en de bus. Zij krijgen vaker en langer groen bij verkeerslichten en comfortabelere routes. De autovrije binnenstad wordt hét fietswalhalla van Nederland, met een fijnmazig fietsnetwerk, voldoende fietsenstallingen en die rekening houden met moderne fietsen.

Voetgangers en fietsers op één

1. Brede voet- en fietspaden

Voetpaden en stoepen moeten breed en toegankelijk genoeg zijn zodat zowel voetgangers als bijvoorbeeld rolstoelen en kinderwagens de ruimte hebben. Dit geldt ook voor fietspaden, mede door de populariteit van e-bikes.

2. Huidige fiets- en voetpaden verbeteren

We starten een onderzoek naar de intensiteit van het gebruik van de huidige fietspaden waar geen voetpad naast ligt, om bij drukte door wandelaars en fietsers deze fietspaden te verbeteren, zodat ze voor wandelaars en fietsers veilig te gebruiken zijn. Er is dan ook meer ruimte voor skaters, (elektrische) steppen etc.

3. Fietsparkeren

Fietsers kunnen hun fiets overal in de stad gemakkelijk, veilig en gratis parkeren. Er komen meer fietsparkeerplaatsen, zowel grootschalig als kleinschalig en voor zowel kort- als langparkeren.

4. Veilig naar school

Gebieden rondom scholen zijn zo ingericht dat kinderen veilig naar school kunnen wandelen en fietsen. Het autogebruik dringen we terug door er onder meer voor te zorgen dat elke school bereikbaar wordt via een gescheiden fietspad, waardoor ook de meest kwetsbare fietsers in onze gemeenschap veilig naar school toe kunnen. Dit doen we in samenspraak met scholen en ouders.

 5. Voorrang voor de fiets

De doorstroom van fietsers krijgt voorrang boven de doorstroom van autoverkeer. Er komen groene golven voor fietsers op belangrijke routes. Zowel fietsers als voetgangers krijgen sneller en langer groen licht.

6. Ruimtelijke ontwikkelingen

Bij de bouw van woningen of de aanpak van een vervoersgebied zorgen we dat het fietsen en wandelen veiliger wordt. Het Entreegebied en de ontwikkeling van het Era gebouw rondom station Zoetermeer hebben daarbij extra onze aandacht.

Een duurzaam en schoon verkeersnetwerk

7. Uitbreiding Randstadrail

Het wordt hoog tijd dat de OV-verbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam verbeterd wordt. GroenLinks wil daarom dat de gemeente volop blijft lobbyen voor middelen om dit van de grond te krijgen. Op termijn willen we de Randstadrail ook naar Leiden en Delft doortrekken.

8. OV-abonnement

Iedereen moet toegang hebben tot duurzaam vervoer, ook wie weinig te besteden heeft. Daarom voeren we een goedkoop OV-abonnement voor minima in. Fietsen die door de gemeente worden geruimd, stellen we gratis beschikbaar aan mensen die ze goed kunnen gebruiken.

9. Deelmobiliteit

We bouwen, naast een goed OV-netwerk, aan een netwerk voor deelmobiliteit. Op strategische plekken in de stad en in de wijken maken we ruimte vrij voor deelfietsen, elektrische deelauto’s en – scooters. GroenLinks heeft daarbij de voorkeur voor deelmobiliteit opgezet en uitgevoerd via de gemeente. Daarmee houden we grip op prijs, kwaliteit en leefbaarheid.

10. Laadpalen

Zoetermeer wordt koploper waar het gaat om elektrisch rijden. Het afwezig zijn van laadpunten mag geen reden meer zijn om niet te kiezen voor een elektrische auto. Daarom verdubbelen we in de komende 4 jaar het aantal laadpunten. En gebruiken we nieuwe slimme oplossingen, door bijvoorbeeld het koppelen van laadpalen en lantaarnpalen.

11. Uitstoot vrij verkeer

Om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelstellingen en de normen voor een schone lucht werken we toe naar volledig uitstoot en fossielvrij verkeer uiterlijk in 2040, zowel op de weg als op het water. In de tussentijd gaan we stapsgewijs vervuilende auto’s en vrachtwagens uit de stad weren.

12. Stadsdistributie

In samenwerking met lokale ondernemers en de transportsector werkt de gemeente aan een uitstootvrije bevoorrading in uiterlijk 2025. Er komen voldoende overslagpunten aan de randen van de stad waarvandaan bevoorrading van bedrijven en pakketjes naar inwoners duurzaam en kleinschalig door de stad worden vervoerd.

13. Verkeersveiligheid

De gezondheid van onze inwoners en veiligheid van langzaam verkeer vinden we belangrijker dan met hoge snelheid door de stad scheuren. Brommers en scooters gaan voor de veiligheid de weg op en van het fietspad af. Om ook hun veiligheid te waarborgen, vergroten we de 30km/uur-zones.