Visie

Visie

Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 onderkent nagenoeg iedereen dat de uitstoot van broeikasgassen aan banden moet worden gelegd, zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 of 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Ook is het besef doorgedrongen dat een duurzame toekomst eveneens gaat over schoon water, beheer van de natuurlijke omgeving, doelmatig gebruik en hergebruik van grondstoffen, etc.

De mens is verantwoordelijk voor het ontstaan van de problematiek tijdens de industrialisatie en dient dan ook de noodzakelijke maatregelen te nemen om die ontwikkeling tegen te gaan. De Verenigde Naties hebben die maatregelen samengevat in zeventien Sustainable Development Goals. Realisatie van die doelstellingen dient te geschieden op internationaal, nationaal en lokaal niveau; door mensen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden; individueel en gezamenlijk.

SDG